تحول tag:http://tahavol.mihanblog.com 2019-09-13T04:43:35+01:00 mihanblog.com خدا 2016-09-29T16:19:43+01:00 2016-09-29T16:19:43+01:00 tag:http://tahavol.mihanblog.com/post/187 لیلا ]]> یا ستار 2016-09-22T18:41:02+01:00 2016-09-22T18:41:02+01:00 tag:http://tahavol.mihanblog.com/post/186 لیلا یا ستار]]> حضور خدا 2016-08-24T18:08:18+01:00 2016-08-24T18:08:18+01:00 tag:http://tahavol.mihanblog.com/post/185 لیلا ]]> صبر داشته باش 2016-06-16T21:50:38+01:00 2016-06-16T21:50:38+01:00 tag:http://tahavol.mihanblog.com/post/183 لیلا صبر داشته باش]]> مایوس 2016-05-23T18:00:46+01:00 2016-05-23T18:00:46+01:00 tag:http://tahavol.mihanblog.com/post/182 لیلا  مایوس نشو]]> آلوده کرده ایم 2016-05-10T15:55:41+01:00 2016-05-10T15:55:41+01:00 tag:http://tahavol.mihanblog.com/post/181 لیلا ]]> شرطش اینه 2016-05-05T18:07:54+01:00 2016-05-05T18:07:54+01:00 tag:http://tahavol.mihanblog.com/post/179 لیلا شرطش اینه]]> تنها خداست که می ماند 2016-03-09T17:48:52+01:00 2016-03-09T17:48:52+01:00 tag:http://tahavol.mihanblog.com/post/178 لیلا ]]> امیدی هست 2016-03-05T08:30:19+01:00 2016-03-05T08:30:19+01:00 tag:http://tahavol.mihanblog.com/post/177 لیلا امیدی هست]]> تکیه گاه مطمئن 2016-02-09T11:00:38+01:00 2016-02-09T11:00:38+01:00 tag:http://tahavol.mihanblog.com/post/176 لیلا هر گاه تنها شدی بر من توکل نما]]> چه کسی بهتر از تو؟ 2016-02-02T07:49:55+01:00 2016-02-02T07:49:55+01:00 tag:http://tahavol.mihanblog.com/post/174 لیلا خدایا....خواستم بگویم تنهایم اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد....چه کسی بهتر از تو....؟
شرمگین نگاه خندانت

خدایا....

خواستم بگویم تنهایم 

اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد....

چه کسی بهتر از تو....؟
]]>
نقشی زیبا 2016-01-30T13:00:40+01:00 2016-01-30T13:00:40+01:00 tag:http://tahavol.mihanblog.com/post/173 لیلا ]]> گام های شیطان 2016-01-18T12:05:42+01:00 2016-01-18T12:05:42+01:00 tag:http://tahavol.mihanblog.com/post/172 لیلا ]]> نتایج بی احترامی به دیگران 2016-01-15T17:28:18+01:00 2016-01-15T17:28:18+01:00 tag:http://tahavol.mihanblog.com/post/171 لیلا وای بر هر عیب جوی مسخره کننده ای]]> فرمان سکوت 2016-01-12T12:48:04+01:00 2016-01-12T12:48:04+01:00 tag:http://tahavol.mihanblog.com/post/170 لیلا تحول]]>